ვაზის ფორმირება და გასხვლა - My files - File Catalog - Personal site
ოთხშაბათი, 2016-05-25, 7:43 PM
მოგესალმები Guest | RSS
ვაზის სიმფონია
მთავარი » ფაილები » My files

ვაზის ფორმირება და გასხვლა
[ სერვერიდან გადმოტვირთვა (24.5Kb) ] 2009-01-02, 10:02 PM

                             vazis formireba da gasxvla

  axalgazrda vazi ise unda gaisxlas, rom Tavidanve Seiqmnas xelsayreli pirobebi misi ukeTesi zrda ganviTarebisa da msxmoiarobis daCqarebisaTvis. Stambis simaRle aRmosavleT saqarTveloSi 50-60 sm, dasavleT saqarTveloSi 60-70, metad Warbtenian raionebSi ki 80-100 santimetria.

  dargvis pirvel wels TiToeul vazze datovebuli unda iqnas 2-3 ylorti da dakavdes sayrdenze. Tu vazze erTi ylortia, mas wveri unda waewyvitos 3-4 foTlis datovebiT. masze ganviTarebuli namxrevidan qveda ori darCeba Stambis gamosayvanad. meore wlis Semodgomaze vazze toveben 4-6 rqas, aqedan zogi gaisxvleba sanayofod, zogi samamuled. TiToeuli gaisxvleba 6-10 kvirtze.

  Semdeg wlebSi yuradReba eqceva vazis rqebis ganviTarebas da maT siZlieres. Tu wina wels datovebuli kvirtebi kargad ganviTarda, meore wels SeiZleba ufro meti sanayofes datoveba. TiToeuli maTgani gaisxvleba siZlieris mixedviT. ZiriTadi principi gasxvlisa Semdegia: Zlier vazebs sxlaven grZlad, sustad ganviTarebuls _ mokled. mokled isxvleba 4-5 kvirtze, saSualod 8-12 da grZlad 15-20 kvirtze.

  saerTod gasxvla umjobesia adre gazafxulze, raTa SemodgomiT gasxluli vazi zamTris yinvebma ar daazianos.

კატეგორია: My files | დაამატა: demetre_tlashadze | ავტორი: demetre tlashadze
ნანახია: 7773 | ჩატვირთულია: 376 | კომენტარი: 5 | რეიტინგი: 4.2/10 |
სულ კომენტარი: 3
3  
xeivanze ramden kvirtze isxvleba vazi sidzlieris mixedvit?sheidzleba tu ara vazis mineraluri zetit mowamvla da rodis?

2  
tav daxrili shroma gadagvarchens, darwmunebuli var, bevrma laparakma rac dagvmarta yvela vxedavt. didi madloba tqveni gverdis dampudzneblebs.

1  
minda uket sheviswavlo vazis movla da saertod mevenaxeoba, razedac vpiqrob tqveni gverdi damexmareba, ristvisac madlobass gixdit.

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
საიტის მენიუ
კატალოგის კატეგორია
My files [10]
შესვლის ფორმა
ძებნა
საიტის მეგობრები
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
ჩვენი გამოკითხვა
რომელი კუთხის ღვინოები მოგწონთ?
სულ პასუხი: 73
მინი-ჩათი
200